28 czerwca b.r. w Chełmie, w Hotelu „Kozak” odbył się VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Chełmie. W zjeździe uczestniczyło 36 z 58 wybranych delegatów. Sygnałem „zbiórka” a następnie „powitanie” zainaugurowano zjazd. Obrady otworzył Krzysztof Wojciechowski powitał przybyłych gości i delegatów. Przy dźwiękach sygnału „Darz Bór” wprowadzono sztandar „Myśliwych Ziemi Chełmskiej”. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów myśliwych. Zgodnie z za-proponowanym porządkiem obrad stwierdzono prawomocność obrad, następnie uzupełniono skład prezydium Zjazdu. Członkiem prezydium został Tadeusz Niedźwiedzki. W następnej kolejności przyjęto proponowany porządek i regulamin obrad.

Realizując porządek obrad wybrano komisję uchwał i wniosków. W kolejnym punkcie zjazdu wysłu-chano i zatwierdzono sprawozdania Zarządu Okręgowego, Okręgowego Sądu Łowieckiego , Okrę-gowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz informacji członka Naczelnej Rady Łowieckiej przedsta-wionej przez Mariusza Michalczuka. Realizując przyjęty porządek obrad dokonano powołania człon-ków komisj ds. opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich, oraz wy-brano członków zespołu nadzorczo –kontrolnego. Następnie wybrano okręgową kapitułę odznaczeń i ustanowiono odznaczenie okręgowe „Za Zasługi dla łowiectwa chełmskiego”. Kontynuując realizację porządku obrad ustalono wysokość składki członkowskiej od osób prawnych naliczanej od hektara dzierżawionego obwodu z uwzględnieniem jego kategorii i przyjęto uchwałę zjazdową dotyczącą rea-lizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu. Po wyczerpaniu porządku obrad, zamknięto obrady.