W związku z rozszerzaniem się zasięgu afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa lubelskiego, tj. stwierdzeniem 15 przypadków tej choroby w roku 2016 w powiecie bialskim, 408 przypadków w roku 2017 w powiatach: bialskim, chełmskim, łukowskim, parczewskim, radzyńskim i włodawskim, 934 przypadków w roku 2018 w powiatach: bialskim, chełmskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, łęczyńskim, łukowskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim, włodawskim oraz 584 przypadków ASF w roku 2019 w powiatach województwa lubelskiego z wyjątkiem powiatu janowskiego, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), w celu ograniczenia dalszego szerzenia się afrykańskiego pomoru świń u dzików, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakazuje się polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie obwodu łowieckiego, a w przypadku, gdy obwód łowiecki jest położony na obszarze więcej niż jednego powiatu – właściwego ze względu na położenie największej części tego obwodu.

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Zarządom Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Siedlcach, Tarnobrzegu i Zamościu oraz powiatowym lekarzom weterynarii w województwie lubelskim.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Dodatkowe dokumenty: