zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, pkt 10 oraz art. 47a ust. 1-1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 33 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4259), zmienionym rozporządzeniem Nr 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4458), następnie rozporządzeniem Nr 52 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 5952) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 1. 1. Zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części położonych na terenie województwa lubelskiego, ustalonych zgodnie z uchwałą Nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 1566), a także dyrektorowi Poleskiego Parku Narodowego oraz dyrektorowi Roztoczańskiego Parku Narodowego, nakazuje się w terminie do 28 lutego 2021 r. podjęcie działań, o których mowa w ust. 2-5.”. 

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. Wojewoda Lubelski

 

Lech Sprawka 

Oryginał rozporządzenia.