Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego- Polish Bowhunting Association

Związek MyślistwaŁucznictwo Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego- Polish Bowhunting Association
0 Comments

§ 1. DEFINICJE.

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają odpowiednio :

PBA – Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego-Polish Bowhunting AssociationKodeks – niniejszy Kodeks Etyczny PBACzłonek PBA – zwyczajny, wspierający lub honorowy członek PBA Myśliwy łucznik – członek posiadający stosowne uprawnienia dowykonywania polowania z łukiem myśliwskim. Polowanie – zespół czynności składających się na metodykę łowiecką zużyciem łuku myśliwskiego, których celem jest etyczne pozyskanie zwierząt łownych (zwierzyny). Polowania z użyciem łuku myśliwskiego możliwe są wyłącznie w krajach, które dopuszczają tę formę łowiectwa. Polskie prawo łowieckie aktualnie nie przewiduje możliwości polowania z użyciem łuku.
6. Komisja – Komisja Etyki PBA

§ 2. ZASADY OGÓLNE.

1. Kodeks obowiązuje na równych zasadach wszystkich Członków bez względu na funkcje pełnione w PBA, staż i/lub charakter członkostwa.

2. Zasady określone w Kodeksie wynikają ze społecznej odpowiedzialności spoczywającej na PBA, jako instytucji zrzeszającej myśliwych łuczników

oraz łuczników terenowych i odnoszą się do dbałości o dobre imię całego środowiska łuczniczego oraz środowiska łowieckiego.

§ 3. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKÓW PBA.

Członek PBA we wszystkich swoich działaniach przestrzega przepisów prawa i powszechnie uznawanych zasad współżycia społecznego w państwie oraz społeczeństwie, zasad etyki łowieckiej a także ze szczególnym szacunkiem traktuje środowisko naturalne.Myśliwy łucznik okazuje szacunek przyrodzie także poprzez poszanowanie i godne obchodzenie się z pozyskaną zwierzyną.
Członek PBA we wszelkich relacjach kieruje się uczciwością, odpowiedzialnością, profesjonalizmem i rzetelnością w stosunku do innych osób.Członek PBA realizuje zasadę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.Członek PBA zobowiązany jest do stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie łucznictwa, łowiectwa, ekologii zwierzyny łownej oraz środowiska naturalnego.Członek PBA czynnie uczestniczy w realizacji zadań statutowych PBA, angażując całą swą wiedzę i doświadczenie.Myśliwy łucznik ma obowiązek ustalenia/wypracowania własnej indywidualnej tzw. „pewnej odległości strzału” i bezwzględny zakaz jej przekraczania w trakcie polowania.Myśliwy łucznik ma obowiązek precyzyjnego przygotowania sprzętu (w szczególności tuning łuku i strzały myśliwskiej) oraz utrzymania sprzętu w idealnym stanie technicznym, bezwzględnego przestrzegania zasad „dochodzenia” postrzałka, obowiązek bezinteresownego, solidarnego udzielenia pomocy innym polującym w poszukiwaniu postrzałka, bezwzględnego podporządkowania się przepisom łowieckim
obowiązującym na terenie kraju w którym wykonuje polowanie.
9. Myśliwy łucznik powstrzymuje się od oddania strzału, jeżeli okolicznościwskazują na brak szansy ucieczki zwierzyny lub jej podniesienia . 10.Myśliwy łucznik ze szczególną uwagą dba o bezpieczeństwo w trakciewykonywania polowania za pomocą łuku myśliwskiego.
11.Myśliwy łucznik do polowania przystępuje wyłącznie po uprzednim,bezpośrednim wykonaniu serii strzałów tzw. „rozgrzewka łucznicza”.
12.Myśliwy łucznik poluje wyłącznie ze sprawdzonym sprzętem, odpowiednio sparametryzowanym do wymogów myślistwa łuczniczego oraz pod kątem zwierzyny na którą poluje.13.Myśliwy łucznik jest świadom swych umiejętności łuczniczych, które stale doskonali, w szczególności nie oddaje strzałów na odległość większą od indywidualnie wypracowanej i potwierdzonej tzw. „odległości pewnej”.14.Myśliwy łucznik oddaje strzał do zwierzyny w miarę możliwości po uprzednim sprawdzeniu odległości dalmierzem łuczniczym.15.Myśliwy łucznik bezwarunkowo używa wyłącznie ostrych broadheadów (grotów myśliwskich), przywracając im pierwotną ostrość fabryczną po każdorazowym użyciu.
16.Myśliwy łucznik oddaje strzał wyłącznie w „strefę śmierci –tzw. komorę”oraz bezwzględnie powstrzymuje się od oddania strzału jeżeli z jakichkolwiek przyczyn strzał może być wątpliwy.

§ 4. NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM ZASAD KODEKSU.

  1. Za nadzór nad przestrzeganiem zasad etycznych przez Członków odpowiada Komisja Etyki, która jest organem powołanym przez Zarząd PBA, uprawnionym w szczególności do rozpoznawania i rozstrzygania spraw z zakresu określonego Kodeksem, formułowania opinii i wniosków do Zarządu oraz w sprawach przekazanych przez inne organy statutowe PBA lub ciała powołane przez nie a także inne organizacje lub osoby.
  2. Zasady działania Komisji określa Regulamin Komisji Etyki przyjęty uchwałą Zarządu PBA.
  3. Zażalenia, wnioski, skargi skierowane do PBA przeciwko któremukolwiek z Członków są rozpatrywane przez Komisję.
  4. Sankcją za nieprzestrzeganie zasad etyki w działalności Członka jest: a) nagana i wezwanie do natychmiastowego zaniechania naruszeń, b) zawieszenie w prawach Członka na czas określony, niezbędny do usunięcia naruszeń,c) skreślenie z listy Członków – równoznaczne z pozbawieniem

członkostwa PBA
5. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, Zarząd PBA może zastosować

karę o której mowa w pkt 4 ppkt c) z pominięciem stosowania kar o których mowa w pkt 4 ppkt a) oraz b)

§ 5. ZAPISY KOŃCOWE.

page3image1712846160

1. Każdy Członek obowiązany jest sygnować Kodeks na znak potwierdzenia pełnej akceptacji na realizację jego postanowień.

3

  1. Organizacje oraz osoby niezależne, współpracujące z PBA lub podejmujące działania w imieniu PBA, winny zapoznać się z zasadami wynikającymi z Kodeksu i zobowiązać się do ich przestrzegania wobszarach realizacji zadań zleconych przez PBA.
  2. Członkom, PBA zapewnia wsparcie prawne i informacyjne, integrację środowiskową i odpowiedni zasób wiedzy mający na celu osiąganie i utrzymanie najwyższych standardów funkcjonowania w środowisku łowieckim oraz łuczniczym.
  3. Członkowie zobowiązani są bezwzględnie dbać o dobre imię, interes i wizerunek PBA.