dziki

Spólnie tworzymy społeczność opartą na zasadach etyki, szacunku dla przyrody i odpowiedzialności za nasze działania. Nasz regulamin stanowi fundament naszej działalności, określając zasady polowania, zachowania w terenie łowieckim oraz obowiązki każdego członka Związku. Pragniemy, aby każdy łowczy, angażując się w nasze działania, respektował środowisko naturalne, przestrzegał przepisów prawa łowieckiego oraz szanował prawa innych użytkowników terenu.

Wspólnie dbamy o to, aby polowanie było nie tylko pasją, lecz także sposobem na ochronę i zachowanie dzikiej przyrody dla przyszłych pokoleń. Dążymy do tego, aby nasze działania były nie tylko legalne, ale przede wszystkim moralne i zrównoważone, mające na celu równowagę między potrzebami łowieckimi a ochroną środowiska. Wierzymy, że tylko poprzez współpracę, szacunek i odpowiedzialne podejście możemy zapewnić zachowanie dzikiej przyrody dla naszych potomnych.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Polskiego Związku Łowieckiego, Zarządu Okręgowego Chełm (dalej zwany „Związkiem”).
 2. Celem Związku jest propagowanie etycznego polowania, ochrona i zachowanie dzikiej przyrody oraz edukacja w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
 3. Członkowie Związku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad etyki łowieckiej.

Rozdział II: Członkostwo

 1. Członkami Związku mogą być osoby pełnoletnie, posiadające ważne pozwolenie na broń myśliwską oraz wykazujące zainteresowanie polowaniem i ochroną przyrody.
 2. Osoby ubiegające się o członkostwo w Związku zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Okręgowego oraz do spełnienia warunków określonych w regulaminie.
 3. Członkowie Związku mają prawo uczestniczyć w działaniach organizowanych przez Związek, korzystać z jego infrastruktury oraz uczestniczyć w polowaniach zgodnie z przepisami prawa łowieckiego.

Rozdział III: Obowiązki członków

 1. Członkowie Związku zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki łowieckiej, szanowania środowiska naturalnego oraz przestrzegania przepisów prawa łowieckiego.
 2. Członkowie Związku mają obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach Związku.
 3. Członkowie Związku zobowiązani są do udziału w szkoleniach organizowanych przez Związek oraz do podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie łowiectwa i ochrony przyrody.

Rozdział IV: Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd Okręgowy Związku.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Okręgowy Związku i obowiązuje wszystkich członków Związku.
 3. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane przez Zarząd Okręgowy Związku w drodze uchwały.